PDF Drukuj Email

Statut "Klubu Zdobywców"

Polskiego Klubu Fotograficzno - Turystycznego w Norwegii

 

Uchwalony na Walnym Zebraniu Klubu w dniu 21.11.2009

Zatwierdzony przez Członków Klubu w dniu 21.11.2009

 

 

§1 Regulacje ogólne.

 

1. Założenia podstawowe i cel działalności Klubu Zdobywców.

Klub Zdobywców w Oslo jest stowarzyszeniem: dobrowolnym, niezależnym, demokratycznym, należącym do ogółu jego Członków, posiadającym własny Zarząd i działającym w oparciu o własny Statut.

Klub Zdobywców w Oslo jest Klubem tematycznym. Celem powstania i działalności Klubu Zdobywców w Oslo jest tworzenie grupy osób zainteresowanych fotografią i turystyką w celu wspólnej aktywizacji i realizacji swoich pasji, dalszego rozwoju zainteresowań, samodoskonalenia oraz prezentacji osiągnięć.

 

2. Status Klubu Zdobywców.

Klub Zdobywców w Oslo jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o własny Statut. Statut jest dokumentem podstawowym Klubu, regulującym jego działalność. Żadne działania ani ustalenia w ramach Klubu nie mogą być w sprzeczności ze Statutem. Każdy Członek Klubu może w każdej chwili powołać się na zapisy Statutu, jeżeli uważa, że jakiekolwiek jego postanowienia zostały naruszone. Statut Klubu może być zmieniony tylko i wyłącznie przez Walne Zebranie Klubu w trybie podanym w dalszej części Statutu. Jako jednostka autonomiczna Klub Zdobywców posiada własny Zarząd, który nie podlega w sposób bezpośredni żadnej innej jednostce.

 

3. Sposób realizacji celów Klubu.

Klub realizuje swój cel poprzez dwie, równolegle działające Sekcje tematyczne:

Sekcja Fotograficzna pomyślana jest jako forum wymiany informacji, doświadczeń oraz wspólnych działań zarówno osób czynnie uprawiających fotografię jak i osób będących miłośnikami sztuki fotografii. W programie Sekcji są między innymi: regularne spotkania Członków, organizowanie konkursów fotograficznych dla członków Klubu, dyskusje na temat fotografii, umożliwienie prezentacji prac Członków na spotkaniach oraz na stronie internetowej Klubu, przeprowadzenie warsztatów i plenerów fotograficznych, spotkania z profesjonalnymi fotografami i ciekawymi ludźmi związanymi z fotografią, organizacja wystaw i prezentacji fotograficznych. Członkowie Sekcji wspierają się również wzajemnie poprzez uczestnictwo we wspólnych jak i indywidualnych działaniach związanych z fotografią, wernisażach, happeningach i innych kreowanych wydarzeniach artystycznych a także poprzez rozpowszechnianie informacji o tychże działaniach i wzajemnych osiągnięciach.

 

Sekcja Turystyczno-Krajoznawcza pomyślana jako umożliwiająca wspólne organizowanie i przeprowadzenie wyjść, wyjazdów i wypraw. W polu zainteresowania Sekcji pozostaje w szczególności turystyka: górska, rowerowa, kajakowa i narciarska połączone z przebywaniem na łonie przyrody. Sekcja wspiera również inne formy aktywności o charakterze sportowo-turystycznym. Osiągnięcia członków Sekcji będą propagowane poprzez umożliwienie publikacji relacji, reportaży i fotoreportaży z wypraw, wycieczek innych wydarzeń na stronie internetowej Klubu.

Obydwie Sekcje mają w planie rozwijanie współpracy zarówno z norweskimi jak i polskimi organizacjami zajmującymi się adekwatnymi dziedzinami.

 

§2. Członkostwo w Klubie Zdobywców.

 

1. Przyjęcie nowych Członków.

Członkiem Klubu Zdobywców może być osoba pełnoletnia, która wyraziła dobrowolną chęć przystąpienia do niego, wypełniła formularz członkowski i opłaciła składki za okres bieżący.


2. Rezygnacja z członkostwa.

Rezygnacja z Członkostwa następuje poprzez pisemne lub ustne powiadomienie Zarządu Klubu przez rezygnującego. Składka członkowska za dany okres rozliczeniowy nie podlega zwrotowi.


3. Zawieszenie w członkostwie.

Zawieszenie w członkostwie następuje automatycznie w przypadku nieuiszczenia składki członkowskiej przez okres dwóch miesięcy od początku okresu składkowego. Osoba zawieszona w ten sposób nie ma prawa uczestniczenia w działaniach Klubu.

O zawieszeniu w członkostwie w trybie szczególnym decyduje Zarząd w uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu lub poszczególnych Członków. Za przypadki kwalifikujące się do zawieszenia w trybie szczególnym zaliczamy przede wszystkim sytuacje wskazujące na wyjątkowo naganne zachowanie moralne lub działanie na szkodę Klubu lub jakiegokolwiek z jego Członków. Zawieszenie może nastąpić aż do wyjaśnienia sytuacji. Osoba zawieszona w ten sposób nie ma prawa uczestniczyć w działaniach Klubu. Zawieszony Członek ma prawo złożyć pisemne lub ustne wyjaśnienie przed Zarządem.

 

4. Skreślenie z listy Członków.

Skreślenie w trybie zwykłym następuje w wyniku ustania wszelkiej aktywności w Klubie, za które uważamy przykładowo nieopłacenie składki do 6 miesięcy od początku okresu składkowego. Skreślenie z listy Członków w trybie szczególnym następuje w uzasadnionych przypadkach na zebraniu Członków Klubu poprzez glosowanie większością głosów (70%) przy obecności minimum 30% członków, na uzasadniony wniosek Zarządu lub poszczególnych klubowiczów. Za przypadki kwalifikujące do skreślenia w trybie szczególnym zaliczamy przede wszystkim sytuacje zdecydowanie wskazujące na wyjątkowo naganne zachowanie moralne oraz działanie na szkodę Klubu lub jakiegokolwiek z jego Członków.

 

 

§3. Władze Klubu Zdobywców.

 

1. Walne Zebranie.

Najwyższa władzą w Klubie jest Walne Zebranie jego Członków.

Walne Zebranie Członków Klubu ma prawo stanowić o wszelkich działaniach Klubu oraz ustanawiać nowy Zarząd w ramach określonych Statutem oraz w ramach obowiązującego prawa. Wszelkie decyzje przyjmuje się poprzez glosowanie zwykła większością głosów za wyjątkiem sytuacji określonej Statutem, kiedy wymagana jest bezwzględna większość (70% zebranych)-

Walne Zebranie w trybie zwykłym jest zwoływane na wniosek Zarządu raz do roku w okresie jesiennym ze wskazaniem na miesiąc listopad. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym może nastąpić w każdej chwili na wniosek Zarządu lub grupy Członków (min.50% wszystkich Członków). Aby spotkanie było ważne Zarząd musi ogłosić termin Walnego Zebrania minimum na 2 tygodnie wcześniej. Walne Zebranie uznaje się za ważne, jeżeli w pierwszym ogłoszonym terminie zbierze się minimum 70% Członków, w drugim terminie 50% Członków, w trzecim terminie niezależnie od liczby Członków uczestniczących.Ogłoszenie Walnego Zebrania następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Klubu Zdobywców nie później niż 2 tygodnie przed datą zebrania.

 

2. Zarząd Klubu Zdobywców.

Prezes Klubu Zdobywców wybierany jest w tajnym głosowaniu większością głosów na każdym zwyczajnym Walnym Zebraniu raz do roku. Wybory Prezesa mogą nastąpić również na Walnym Zebraniu nadzwyczajnym jeżeli postawiony będzie taki wniosek. Kandydaturę na Prezesa może wysunąć każdy uczestnik zebrania poprzez złożenie uzasadnionego wniosku. Kandydat musi wyrazić swoja zgodę na kandydowanie. Prezes dobiera sobie Zarząd który następnie musi być zatwierdzony na tym samym Walnym Zebraniu Klubu większością głosów. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby: Prezes Zarządu pełniący rolę kierownicza, Zastępca Prezesa pełniący jego role w przypadku nieobecności i niemożności pełnienia tej funkcji przez Prezesa oraz Skarbnik pełniący również rolę Sekretarza. Zarząd stanowi władze wykonawczą w Klubie w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

 

§4. Składki Członkowskie i pozostałe sprawy finansowe.

 

1.Składka jako deklaracja przynależności do Klubu.

Składka Członkowska traktowana jest jako rzeczywista deklaracja uczestnictwa w Klubie i dlatego jej opłacanie należy do podstawowych obowiązków każdego Członka. Brak opłacenia składki powoduje zawieszenie lub skreślenie jako członka wg. zasad opisanych w §2 pkt. 3 i 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić okresowo od egzekwowania składki.


2. Terminy opłacania składek.

Składki w Klubie opłaca się w okresie rocznym w terminie do 1 marca każdego roku. Istnieje możliwość opłacenia składki na kolejne okresy rozliczeniowe.


3. Wysokość składek.

Wysokość składek na następny rok jest zatwierdzana na każdym Walnym Zebraniu w wyniku głosowania. W przypadku gdy w wyniku glosowania nie uda się ustalić nowej wysokości składki członkowskiej pozostaje ona na poziomie roku ubiegłego.


4. Wpłacanie składek.

Składka przekazywana jest bezpośrednio na konto bankowe Klubu.

W przypadku braku konta bankowego wplata przekazywana jest do Skarbnika a fakt jej wpłacenia jest odnotowywany jego podpisem na formularzu wpłat. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty podpisane przez Skarbnika.

 

5. Wydatkowanie funduszy ze składek Członkowskich.

Fundusze ze składek wydatkowane są na cele klubowe i pozostają w dyspozycji Zarządu Klubu. W przypadkach uzasadnionych Członkowie Klubu mogą występować do Zarządu o refundacje wydatków na cele klubowe, a wniosek musi być poparty rachunkiem. Zarząd podejmuje decyzje o refundacji w ramach posiadanych środków. Pobieranie funduszy z konta lub kasy Klubu musi zostać odnotowane przez skarbnika i prezesa Klubu i zatwierdzone ich podpisami.

 

6. Rozliczenie wydatków.

Rozliczenie przed Członkami Klubu musi nastąpić minimum raz do roku na zwyczajnym Walnym Zebraniu. Zarząd powinien występować o zatwierdzenie znaczących wydatków na zebraniach Klubu. Wydatki muszą być poparte rachunkiem.

 

7. Inne wydatki.

Inne wydatki specjalne przeznaczone na ściśle określone cele będą pokrywane z dobrowolnych składek Członków Klubu uczestniczących w danym działaniu. W takim przypadku każdorazowo indywidualnie wyznaczana jest wysokość składki pobieranej przez Skarbnika.

 

 

§5. Inne postanowienia.

 

1. Inne dokumenty, regulaminy i ustalenia regulujące działalność Klubu.

Sprawy nie ujęte a wyjątkowo istotne dla działania Klubu będą regulowane innymi ustaleniami pisemnymi i regulaminami ustalanymi przez Zarząd i Członków Klubu. Do takich należy zaliczyć : kalendarz działalności Klubu, regulamin strony internetowej Klubu, regulamin konkursów fotograficznych, regulamin grup mailingowych, regulamin internetowego forum dyskusyjnego oraz regulamin wycieczek. W razie potrzeby będą tworzone inne dokumenty i postanowienia pisemne. Żadne inne postanowienia i regulaminy nie mogą być w sprzeczności ze Statutem Klubu.

 

2. Zmiany w Statucie Klubu.

Ponieważ Statut jest dokumentem podstawowym dla działalności Klubu wszelkie zmiany w Statucie mogą być przeprowadzone tylko na Walnym Zebraniu Klubu i muszą być zatwierdzone większością głosów (70%).